مشاوره ای

استراحت بین درس خواندن چگونه باشد که کمتر خسته شویم

استراحت بین درس خواندن چگونه باشد که کمتر خسته شویم

استراحت بین درس خواندن چگونه باشد که کمتر خسته شویم

 

 

 

استراحت بین درس خواندن چگونه باشد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و درس ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ اﺳﺘﺮاﺣﺖ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﻧﺮژی و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﻣﻬﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺧﻮد اﺳﺘﺮاﺣﺖ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد و اﻧﺮژی ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ

استراحت بین درس خواندن چگونه باشد که کمتر خسته شویم

استراحت بین درس خواندن چگونه باشد که کمتر خسته شویم

از ﺳﻮال ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻨﮑﻮری در ﺳﺎل ﮐﻨﮑﻮر دارد ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﮐﻤﺘﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭼﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺷﻮد و ﻫﻢ از ﺣﺲ و ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دور ﻧﺸﻮﯾﻢ و ﭼﻄﻮر اﯾﻦ اﻧﺮژی و اﻧﮕﯿﺰه را ﺗﺎ آﺧﺮ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ؟!

اﻟﮕﻮﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎل ﮐﻨﮑﻮر

ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ

  1. اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ : ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ 30 دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 5دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
  2.  اﻟﮕﻮی 60 ﺑﻪ :15 ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ 60 دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 15 دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
  3.  اﻟﮕﻮی 120 ﺑﻪ :20 ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ 2ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 20 دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

نکته

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ)اﺗﺎق،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ، ﭘﺎﻧﺴﯿﻮن،و(… ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺨﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻧﺮژی: ﻗﻬﻮه،ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ، ﻣﯿﻮه، ﺷﮑﻼت، ﭼﺎی و…

4. ﺑﻌﺪ از 4،3 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 30 دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ را ﺑﻪ ﺟﺰ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻫﺎی ﻋﺎدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و ﻧﺎﻫﺎر اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ.

5. ﺑﻌﺪ از 5،4 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﺎﻫﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ 45 ﺗﺎ 1 ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻋﺼﺮاﻧﻪ، ﺣﻤﺎم رﻓﺘﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﺎر دﻟﺨﻮاه اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ.

6. ﺑﻌﺪ از 4،3 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻢ 1 ﺗﺎ 1.30 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ، ﺷﺎم، ﻓﯿﻠﻢ و ﻧﻤﺎز اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ.

ﺑا ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﺣﺪود 10 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻔﯿﺪ در روز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﻢ ﮐﻨﯿﻢ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎ 12 ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻢ ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﺪ.

اﮔﺮ زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻔﯿﺪ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ درس ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻗﻄﻌﺎ در اﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﺎﺻﯽ را ﺧﺼﻮﺻﺎ در دروس ﺳﺨﺖ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﯾﺎ

وﻗﺘﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده اﯾﺪ زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺘﺘﺎن ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﯿﺪ. اﻣﺎ اﮔﺮ زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻤﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ زود ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﭘﺲ ﭘﻠﻪ ﭘﻠﻪ آن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ.

رﻓﻊ ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻌﺪ از ﻧﺎﻫﺎر و ﺷﺎم

استراحت بین درس خواندن چگونه باشد که کمتر خسته شویم

ﺧﯿﻠﯽ از ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﮑﻮری ﺑﻌﺪ از ﺷﺎم و ﻧﺎﻫﺎر ﺧﻮاب آﻟﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﮐﺎر درس ﻫﺎی ﺳﺎده و راﺣﺖ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﺴﺖ ﻗﺮاﺑﺖ و آراﯾﻪ و ﻟﻐﺎت ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ رﻓﻊ ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯿﺸﻮد.

ﭼﻄﻮر ﺣﺲ و ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﯾﻢ

وﻗﺘﯽ اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ و اﻓﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼﺣﯽ از اداﻣﻪ روﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮاری ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻨﻮع درﺳﯽ را زﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﺣﺲ و ﺣﺎل و اﻧﮕﯿﺰه ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ از دﺳﺖ داده اﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮐﺘﺎب

دﯾﮕﺮی ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اداﻣﻪ درس ﻗﺒﻠﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

ﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ۵ دﻗﯿﻘﻪ درﺑﺎره ﯾﮏ ﻣﺒﺤﺚ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺒﺤﺚ ﮐﻮﺗﺎه را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﺴﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ

درﺑﺎره آن ﻣﺒﺤﺚ اﯾﻨﻄﻮری ﺣﺲ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻠﺘﺎن ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯽ در ﭘﯽ و ﺑﺪون وﻗﻔﻪ ﻣﻤﻨﻮع

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯽ وﻗﻔﻪ و ﭘﯽ در ﭘﯽ درس ﺧﻮاﻧﺪن را ﺳﺨﺖ و ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ و اداﻣﻪ روﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ روﻧﺪ درس ﺧﻮاﻧﺪن و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻪ  زﯾﺎد و ﻧﻪ ﮐﻢ ﺗﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ

ﯾﺎدآوری ﻧﻘﺎط ﻣﺜﺒﺖ روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای اﻧﮕﯿﺰه و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه و اداﻣﻪ روﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺸﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮد را ﻣﺪام ﯾﺎدآوری

و از ﺧﻮد ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮد ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺨﯿﺺ روﻧﺪﻫﺎی ﺧﻮب و ﺑﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺸﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺮور اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﻮد ﯾﺎدآوری ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ و ﻋﺎﻟﯽ اﺟﺮا ﮐﺮده اﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ، ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ، ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﮐﻤﺘﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ، ﺗﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و… ﺗﺎ

ﻋﻤﻠﮕﺮا ﺗﺮ ﺷﻮﻳﺪ.

جمع بندی

ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ در ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﺘﻌﺎدل در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و درس

ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و از زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *