معرفی دانشگاه

دانشگاه سراسری و آزاد

 دانشگاه سراسری و آزاد

دانشگاه سراسری و آزاد

 دانشگاه سراسری و آزاد

دانشگاه سراسری و آزاد

دانشگاه های سراسری از جمله دانشگاه های با سطح علمی مناسبی هستند و همه داوطلب های کنکوری در تلاش اند که در بهترین دانشگاه های کشور تحصیل کنند و یکی از مراحل مهم بعد از شرکت در کنکور انتخاب رشته و دانشگاه است باید باتوجه به هدف و رتبه کنکور خود انجام دهید معیاری های شخصی مختلفی برای انتخاب انواع دانشگاه وجود دارد که در انتخاب رشته شما تاثیر دارد

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دو داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺮاﺳﺮی و آزاد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻫﻢ

ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻧﺤﻮه ﭘﺬﯾﺮش اﻧﻮاع داﻧﺸﮕﺎه

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮه ﭘﺬﯾﺮش اﻧﻮاع داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ

  • ﭘﺬﯾﺮش از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی
  • ﭘﺬﯾﺮش از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ داﻧﺸﮕﺎه
  • ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون ﮐﻨﮑﻮر

داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺮاﺳﺮی ﯾﺎ دوﻟﺘﯽ

دانشگاه سراسری و آزاد

داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ دارای دو دوره روزاﻧﻪ )ﺑﺪون ﺷﻬﺮﯾﻪ( و دوره ﺷﺒﺎﻧﻪ )ﺷﻬﺮﯾﻪ دار( اﺳﺖ. اﻧﻮاع داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺮاﺳﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ، دﮐﺘﺮای ﺣﺮﻓﻪای ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺮاﺳﺮی ﯾﺎ دوﻟﺘﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آن ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﭘﺮاﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. داﻧﺸﮕﺎه روزاﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن روزاﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن از ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﻄﻘﻪ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ در آن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﯿﻦ 4ﺗﺎ8 ﺳﺎل ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ دارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺻﻞ ﻣﺪرک ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ

در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ روزاﻧﻪ و ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﺜﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره روزاﻧﻪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ رﻓﺎﻫﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر

ﻋﻤﻮم داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره روزاﻧﻪ در ﯾﮏ ﮐﻼس و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﺳﺎﺗﯿﺪ درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ

ﺗﻔﺎوت آﻧﻬﺎ در اﺧﺬ ﺷﻬﺮﯾﻪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ﺷﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و واﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ و رﺗﺒﻪ ﻣﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ، ﻟﯿﺴﺖ دروس، واﺣﺪ ﻫﺎی درﺳﯽ، اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺠﺮب و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ در ﮐﻨﮑﻮر، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه داﻧﺸﮕﺎه

دوﻟﺘﯽ ﺟﺰو ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮای ﻗﺒﻮﻟﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﻌﻀﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﮏ رﻗﻤﯽ، دو و ﺳﻪ رﻗﻤﯽ را در ﮐﻨﮑﻮر ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻔﺖ ﺧﺎن رﺳﺘﻢ ﯾﻌﻨﯽ

ﮐﻨﮑﻮر ﮔﺬﺷﺖ.

از ﻟﺤﺎظ ﺷﻬﺮﯾﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺒﻠﻐﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎﻟﯽ دارﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم دوران داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ زودﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ وارد ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ از دوره روزاﻧﻪ اﻧﻮاع داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻗﺒﻮل ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺼﺮاف ﺑﮕﯿﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ در ﮐﻨﮑﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﻗﺒﻼ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﮐﻨﮑﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻌﻬﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﯽ دوره ای ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﺪﻣﺘﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ

ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺷﺮﮐﺖ دوﺑﺎره در ﮐﻨﮑﻮر دارد و دوﺳﺖ دارد رﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺨﻮاﻧﺪ.

ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ

دانشگاه سراسری و آزاد

 

ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮی در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺎزاد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ در دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

دانشگاه سراسری و آزاد

 

 

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را از ﺳﺎل ۱۳۶۱ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺮوع ﮐﺮد. ﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪاﯾﯽ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آنﻫﺎ، ﺑﺮﺧﯽ رﺷﺘﻪ

ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﭘﺬﯾﺮش دارﻧﺪ.

ﻗﺒﻮﻟﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﻗﺒﻮﻟﯽ در داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ دوره روزاﻧﻪ دارد. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮای ﻗﺒﻮﻟﯽ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﺮ داوﻃﻠﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ، رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ. در ﺑﺴﯿﺎری از واﺣﺪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه آزاد از

اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ دوﻟﺘﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪﻫﺎ در داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون ﮐﻨﮑﻮر دارﻧﺪ ﮐﻪ

در دﻓﺘﺮﭼﻪ ﮐﻨﮑﻮر ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﻣﺮوزه ﺟﺰو ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﺮان و در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎم ﺧﻮﺑﯽ دارد اﯾﻦ

داﻧﺸﮕﺎه در ﻗﺒﺎل ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﮐﻪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺼﻮﺻﯽ اداره ﻣﯽﺷﻮد.

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺎز ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﻮی ﯾﺎ ﺗﻼش و ﻣﺸﻘﺖ ﻓﺮاوان ﺑﺮای

ﮐﺴﺐ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺎﻟﯽ در ﮐﻨﮑﻮر ﻧﺪارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد.

در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺪون ﮐﻨﮑﻮر ﺟﺬب داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎه آزاد راﺣﺖ ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﺪه

اﺳﺖ واﺣﺪ ﻫﺎی درﺳﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺌﻮری ﻣﺤﻮر اﺳﺖ و از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻗﻮی ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻤﯿﺖ روی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ و ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ آن را ﭘﺎﯾﯿﻦ آورد اﮔﺮ ﻗﺼﺪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه را دارﯾﺪ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ و ﺑﻌﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی آزاد داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻫﻢ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺜﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ، دﻧﺪاﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، داروﺳﺎزی و ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ۳۰ ﺗﺎ ۵۰

درﺻﺪ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺎزاد ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﺎدی ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎزاد آزاد در ﯾﮏ

ﮐﻼس درس ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ.

ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی

در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﺮان ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد را دارﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﮔﻔﺖ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺣﺘﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﮑﺎر و ﺗﻼش ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺘﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﺷﺘﻪ و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻨﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد در ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه و ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ای اﯾﻦ ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ

ﺗﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *