سوابق تحصیلی انسانی

ضرایب دروس انسانی در کنکور 1403

ضرایب دروس انسانی 1403

ضرایب دروس انسانی در کنکور 1403

ضرایب دروس انسانی 1403

ضرایب دروس انسانی 1403

 

ضرایب دروس انسانی دارای اهمیت بالای است چرا که داوﻃﻠﺐ ﻫﺎی ﮐﻨﮑﻮر اﻧﺴﺎﻧﯽ اﮔﺮ  بخواهند ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﻻزﻣﻪ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺿﺮاﯾﺐ دروسﮐﻨﮑﻮر اﻧﺴﺎﻧﯽ 1403 اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﺮ درس اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ درﺳﯽ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن درس اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ و ﺿﺮﯾﺐ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮاﺑﻖ

ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دروﺳﯽ ﮐﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﮐﻨﮑﻮر اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب و اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ در زﯾﺮ ﮔﺮوه

ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ در ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای

آزﻣﺎﯾﺸﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺬف ﺷﺪه اﻧﺪ.

 

در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و اﻃﻼع از ﺿﺮاﯾﺐ درس ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ 1403 ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در آزﻣﻮن اردﯾﺒﻬﺸﺖ و ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ را ﻧﯿﺰ ﺿﺮاﯾﺐ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺿﺮاﯾﺐ ﺟﺪﯾﺪ در دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻨﮑﻮر اﻧﺴﺎﻧﯽ 1403ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ طبق نظرات آموزش وپرورش

ضرایب دروس انسانی در کنکور 1403

 

ﺿﺮاﯾﺐ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﮐﻨﮑﻮر1403

ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺸﺨﺺ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ داوﻃﻠﺒﯽ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن از اﯾﻦ ﺿﺮاﯾﺐ اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اوﻟﯿﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ در

اﺧﺘﯿﺎر ﻫﺮ دواﻃﻠﺐ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ.

ﺿﺮاﯾﺐ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ) زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ، ﻋﺮﺑﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ، زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ (

در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ) اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺗﺠﺮﺑﯽ، رﯾﺎﺿﯽ، ﻫﻨﺮ و زﺑﺎن( ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺟﺪول زﯾﺮ ﺿﺮاﯾﺐ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺮ درس اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

 

 

ﺿﺮﯾﺐ ﻧﺎم درس
4 زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ
2 زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ
3 ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ
2 زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻪ

 

ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ درس ﻣﻌﺎرف ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ) زرﺗﺸﺘﯽ، ﮐﻠﯿﻤﯽ و ﻣﺴﯿﺤﯽ( و ﺿﺮﯾﺐ درس زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻮاﻻت زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ) اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، آﻟﻤﺎﻧﯽ، ﻓﺮاﻧﺴﻮی، روﺳﯽ، اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ( ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ

دﻫﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﺿﺮﯾﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول اﺳﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﺗﻨﻬﺎ در دروس ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ رﺷﺘﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﺿﺮاﯾﺐ زﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ در ﺑﻘﯿﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ و داوﻃﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺒﻮﻟﯽ در ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺎپ در رﺷﺘﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ دارد ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﮔﺮوه ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ و ﺿﺮاﯾﺐ زﯾﺮ ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺪاﻧﺪ ﺗﺎ ﻃﺒﻖ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺎراﺗﻦ ﺑﺰرگ را ﺑﺎ

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد.

ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ زﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺳﺎل 1401 ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻮده ﮐﻪ از ﺳﺎل 1402 ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﻫﺎی

آزﻣﺎﯾﺸﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺿﺮاﯾﺐ دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻫﺮ زﯾﺮ ﮔﺮوه ها ﺣﺬف ﺷﺪ

زﯾﺮ ﮔﺮوه 5 زﯾﺮ ﮔﺮوه 4 زﯾﺮ ﮔﺮوه 3 زﯾﺮ ﮔﺮوه 2 زﯾﺮ ﮔﺮوه 1 ﻧﺎم درس
3 3 4 4 2 رﯾﺎﺿﯽ
2 2 3 2 1 اﻗﺘﺼﺎد
 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

4

زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ
1 1 1 1 4 زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ
1 3 1 1 1 ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ
3 2 2 3 1 ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
2 2 1 1 3 ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ
3 3 1 1 1 رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ

 

ﺿﺮاﯾﺐدروسﺗﺨﺼﺼﯽاﻧﺴﺎﻧﯽدرﮐﻨﮑﻮر1403

دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ رﺷﺘﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ رﯾﺎﺿﯽ، ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ، روان ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﺗﺎرﻳﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ،

ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ، اﻗﺘﺼﺎد( ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را در ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی اﻧﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ.

ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ 3 ﺑﺮاﺑﺮ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﮐﻨﮑﻮر اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارﻧﺪ.

و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن 50درﺻﺪ ﻗﻄﻌﯽ در رﺗﺒﻪ و ﺗﺮاز ﺷﻤﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺎن دارد.

 

ﺿﺮﯾﺐ ﻧﺎم درس
6 رﯾﺎﺿﯽ
2 اﻗﺘﺼﺎد
8 زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ
5 زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ
5 ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ
5 ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
5 ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ
2 رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ

 

در اﯾﻦ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ درس، دارای ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ داوﻃﻠﺐ ﮐﻨﮑﻮر اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﺰﯾﺰ رﯾﺎﺿﯽ را در ﮐﻨﮑﻮر ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ و درﺻﺪ ﻋﺎﻟﯽ از آن ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ در ﺗﺮاز و رﺗﺒﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد و

ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ دروس ﻫﻢ در ﯾﮏ رﻧﺞ )ﺳﻄﺢ( ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ رﺗﺒﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.

ﺧﺐ ﺣﺎﻻ ﺑﺮﯾﻢ ﺳﺮاغ 50درﺻﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ آن را از ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺳﺎل 1403 ﺑﺮای ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﻘﻂ از ﭘﺎﯾﻪ دوازدﻫﻢ ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺸﻮد.

ضرایب دروس انسانی در کنکور 1403

 

18.64 ﻓﺎرﺳﯽ3
14.23 دﯾﻨﯽ3
10.17 زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ 3
2.96 ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ

 

 

7.36 رﯾﺎﺿﯽ و آﻣﺎر 3
9.57 ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﯽ 3
6.25 ﻋﺮﺑﯽ3
8.59 ﺗﺎرﯾﺦ3
7.36 ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ 3
8.59 ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ 3
6.26 ﻓﻠﺴﻔﻪ 2

 

ضرایب دروس انسانی در کنکور 1403

ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دوازدﻫﻢ اﻧﺴﺎنی

 

ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دوازدﻫﻢ اﻧﺴﺎنیﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را در رﺗﺒﻪ و ﺗﺮاز ﺷﻤﺎ دارد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺪل ﺑﺎﻻی 19.50 را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻨﮑﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺟﻬﺶ ﺑﺎور ﻧﮑﺮدی در ﺗﺮاز ﺷﻤﺎ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﻪاﻣﺘﺤﺎن ﻫﺎ را ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻی19 داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﮐﻨﮑﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن 1403

ﺧﺐ اﮔﺮ از آن دﺳﺖ داوﻃﻠﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺑﯿﺮی و ﻣﻌﻠﻤﯽ ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ و ﺧﻮدﺗﺎن را ﺳﺰاوار ﻣﻌﻠﻤﯽ و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ و دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺑﺮوﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﮐﺸﻮر ﮐﻨﮑﻮر آن از ﮐﻨﮑﻮر ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دو دﻓﺘﺮﭼﻪ دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ دادﯾﺪ ﯾﮏ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﺨﺼﻮص داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت زﻣﺎن آن 100 دﻗﯿﻘﻪ و ﺗﻌﺪاد ﺳﻮاﻻت 1403ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اﯾﻦ ﮐﻨﮑﻮر را ﻧﺪارﯾﻢ.

البته آن ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﻨﮑﻮر آن ﻓﻘﻂ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻨﮑﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺑﺮای رﺷﺘﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎل 1403

دﯾﻨﯽ1 دروس 9 ﺗﺎ 14

دﯾﻨﯽ 2 دروس 16 ﺗﺎ 18

ﮐﺘﺎب ﻣﻬﺎرت ﻣﻌﻠﻤﯽ) ﻣﺤﺴﻦ ﻗﺮاﺋﺘﯽ( ﺳﻪ ﻓﺼﻞ اول اﯾﻦ ﮐﺘﺎب

و ﻫﻮش و اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﻌﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻫﻮش و ذﮐﺎوت ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺿﺮﯾﺐ دروس ﮐﻨﮑﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺑﺮای رﺷﺘﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻫﻮش و اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﻌﻠﻤﯽ 3

ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ )دﯾﻨﯽ 1و2 و ﺳﻪ ﻓﺼﻞ اول ﮐﺘﺎب ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﻌﻠﻤﯽ( 2

ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﻫﻮش و اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.

ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﮐﻨﮑﻮر اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﺮ درس ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﮐﻨﮑﻮر 1403 آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ.

و ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ درﺑﺎره ﮐﻨﮑﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﮐﻪ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل 1403 ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ و آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﻻن دارﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن و ﺑﻌﺪ

رﯾﺎﺿﯽ و  را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و اﯾﻦ دروس را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *